top of page

A keresővel szemben támasztott feltételek

Mint más tudományágakban, itt is bizonyos előképzettség szükségeltetik, mielőtt az előremenetel megkezdődhetne. Házas élet, kemény munka, szegényes környezet nem jelent akadályt. Előnyt a magas beosztás vagy nagy vagyon sem jelent. Valamilyen hitvalláshoz való tartozás sem szolgálhat ajánlásul. Akárhol is élsz, törekedned kell egyéniséged nemességére, az önuralomra és a szív tisztaságára. A szív tisztasága gondolatban, szóban és cselekedetben egyaránt alapvető. "Áldottak a tiszta szívűek, mert ők látni fogják Istent." Az erkölcsös élet jelenti az első lépést a szellemiség felé, noha pusztán az erkölcsösség még nem szellemiség. Ezt mindig szem előtt kell tartanunk. Az ember földi életét feloszthatjuk (1) étkezésre és (2) a másokkal való kapcsolatokra. Az étkezés tekintetében alapvető a növényevés, az alkoholtól és a kábítószerektől való tartózkodás. A "ne ölj" és az "élni és élni hagyni" legyenek életünk alapelvei. A test Isten temploma, megszentelt hely. Nem vehetjük semmibe, és nem élhetünk vissza lehetőségeivel, sőt a lehető legjobban gondját kell viselnünk, hogy megfelelően működhessék. Minden mérgező anyagot kerülnünk kell, mivel azok megbetegítenek és ingataggá teszik a tudatosságunkat. A másokkal való érintkezésben a kedvesség és jóság magjait kell elhintenünk, hogy annak gyümölcseiből táplálkozhassunk. Szeretet és alázat. Ez a legfontosabb. "Azt tedd másokkal, amit szeretnél, ha veled is tennének." "Szeress, és hozzá minden áldás néked adatik." "Szeresd ellenségedet és tégy jót azzal, aki megvetően bánik veled." Isten minden alakzatban benne rejlik, s aki őt szereti, annak az ő teremtményeit is szeretnie kell. Szeretni Istent, egyben minden emberi lény szeretetét is jelenti. Szintúgy: kenyerünket munkánk verítékével kell megkeresnünk, és javainkat másokkal kell megosztanunk. Ezek nem üres szólamok, de szilárd és bölcs tanácsok.

bottom of page