top of page
santmat, sant mat, meditáció, surat shabd jóga, satsang, sant ajaib singh, sant kirpal singh, baba sawan singh, baba somanath, swami ji maharaj, kabir sahib

Szójegyzék

A Sant Mat irodalmában található idegen szavak és kifejezések gyűjteménye.

VISSZA

Szójegyzék

A     B     D     G     H     J     K     L     M     N     Ö     P     R     S     T     U     V     Y

A

Achar
életmód, életvezetés, különösen a vallási előírások lelkiismeretes figyelembevétele.
Agam
a "Megközelíthetetlen" régió. A mindenható azon formájához kapcsolódik, aki az Agam Lok-ot uralja. A megközelíthetetlen régió az utolsó előtti régió.
Ahar
étkezés, a táplálkozási előírások lelkiismeretes figyelembevétele.
Ahimsa
nem-ártás; egyetlen teremtményt sem sérthetünk meg sem gondolattal, sem szóval, sem cselekedettel.

Akala
a kifejezés, ami a mindenható pozitív erőt írja le a Kala-val (Kal) a negatív erővel szemben. Akala a megbocsátó.
Akasha-feljegyzés vagy akasha-krónika
a Földet körülvevő, a légkörön túli anyag, éter vagy akasha "életéről", történetéről szóló híradás.

Alakh
a "Láthatatlan régió" - a soha nem látott régió. Alakh Lok a láthatatlan hely.

Anami

a "Megnevezhetetlen" régió. Ő a mindenható, az abszolút, a legmagasabb.

Anda

szó szerint tojás. A teremtés második nagy egysége.
Apravidya
a para vidyához szükséges előkészületek: 

  • Erkölcsös életmód. 

  • A koncentráció és meditáció gyakorlása.

Ashtdal Kanwal
a középpont, aminek nyolcszirmú lótusza van. Ez az a központ, ahol a tanítvány először találkozik a Mester fényével.

Asztrális vagy érzelmi sík
egy vékony régió, ami közvetlenül a fizikai világ felett helyezkedik el. Az első régió, amiről a szentek beszélnek.

Aum

Brahma szent hangja, a második régió ura. Megegyezik az OM-mal. 

B

Baba
nagyapa, atya; egyben tiszteletet kifejező szó is.
Baba Bishan Das
Ajaib Singh 1940 körül, még mint tizenéves ifjú találkozott Baba Bishan Dasszal, majd ugyancsak a 40-es években jutott el Sawan Singhhez is, akitől beavatást kért. A nagy Mester azonban visszautasította, mondván: az az ember, akitől a beavatást meg fog ja kapni, saját maga megy el majd Ajaibhoz. 1950-ben vagy 51-ben Baba Bishan Das egy nappal a halála előtt felkereste Ajaib Singhet, és részleges beavatásban részesítette, továbbá közölte vele, hogy később jön valaki; akitől megkapja a teljes beavatást.
Baba Jaimal Singh 

(1839-1903) Swami Ji tanítványa és szellemi utóda, a Radha Swami Társaság megalapítója Beasban (Punjab). 1903. december 29-én hagyta el ezt a világot, miután néhány hónappal távozása előtt Sawan Singhet jelölte ki szellemi örököséül. Szerető tanítványai Baba Jinek hívták, Sawan Singh pedig Satguruja iránti tiszteletből a beasi kolóniát Dera Baba Jaimal Singhnek nevezte el.

Bankanal

egy görbe csatorna vagy alagút, amin a lelkeknek át kell haladniuk, hogy belépjenek a második régióba.
Bhakta
hívő, szerető tanítvány.
Bhakti
áhitatos szeretet.

Bhanwar Gupha

a negyedik régió, amiről a szentek beszélnek. Az első régió, az Örökkévalóság régiója előtt.

Brahm
a második régió ura, a Hinduk őt fogadják el mindenható istennek. Más vallások, más név alatt fogadják el őt, mint mindenhatót. 
Brahma
a Hindu szentháromság testet öltött alakja. A második csakra istene a testben a nemi szervek felett található.
Brahmanda

a teremtés harmadik nagy egysége. Trikuti-tól Banwar Gupha-ig tart.
Brahmcharya
tisztaság, önmegtartóztatás gondolatban, szóban, cselekedetben, a szexuális energia megőrzése.

D

Daswan Dwar
a tizedik ajtó. A szentek szerint a harmadik régió. Ebben a régióban a lélek túl jutott az újraszületés körforgásán.

Darshan
látomás vagy szemtől szembe látás (közelség); elsősorban szent személyekre vonatkozik.
Dhun
lásd: Shabd, Hangfolyam

 

G

Guru
irodalmilag: az, aki fényt ad, a sötétség eloszlatója; szellemi tanító, Mester, vezető.
Guru Arjan 

(1563-1606) az ötödik szikh Mester.
Gurubhais
a Mesterben hívő, benne élő tanítványok, lehetnek egyaránt férfiak és nők.
Guru Dev
A Mester Sugárzó Fényalakja, amely az asztrális, a mentális és a szupramentális síkon vezeti át a tanítványt az ötödik régióig, ahol az belemerül, beleolvad az igaz Naamba vagy Igébe.
Guru Gobind Singh 

(1666-1708) a tizedik szikh Mester, ő vette fel elõször a singh (oroszlán) toldaléknevet, mely máig szokásban maradt a szikheknél.
Guru Nanak 

(1469-1539) híres punjabi szent, az első szikh Mester. Vele kezdődik a szikh guruk Mesterről tanítványra szálló máig töretlen vonala.
 

H

Hangfolyam
szellemi Hang, Ige, Hang, hallható életáramlat; ahogy a lélek a testben elmeként nyilvánul meg, Isten Igéje belső szellemi Hangként manifesztálódik.
Hazur
a tisztelet kifejezése, királyokat, szent embereket és magasztos személyiségeket illet meg.
Hukam
irodalmilag: parancs, utasítás; ezoterikusan: Ige, Naam vagy Shabd, Isten akarata.

 

J

Jaimal Singh
lásd: Baba Jaimal Singh

Joti
a megtestesült Mindenható. A láng, ami olaj, és kanóc nélkül ég.
 

K

Kabir 

(1398-1518) Benaresben (akkoriban Kashi) élt híres és tisztelt szent. A Surat Shabd Yogát prédikálta és gyakorolta. Mind a hinduk, mind a muszlimok fanatizmusát és külsőséges vallási előírásait, rítusait elítélte. Szellemi utóda Dharam Das volt.
Kala vagy Kal
irodalmilag: idő vagy halál; az idő szelleme, a "negatív erő", mely a három múlandó világot irányítja. Kal uralja és szabályozza a teljes univerzumot - az anyagit, a szubtilist és a mentálist, vagyis a fizikai, az asztrális és a kauzális síkokat - és egyetlen lelket sem enged át ezek küszöbén Sat Purusha örök birodalmába, amíg az tökéletesen meg nem tisztult minden vágytól, egótól stb.
Kali Yuga
Vaskor vagy Sötét korszak, az idő negyedik és egyben utolsó ciklusa. Megelőzi az Aranykor, az Ezüstkor és a Rézkor (vagy Bronzkor). A Vaskor a szellemiségtől legtávolabbra került, legelanyagiasodottabb lét; jelenleg benne élünk.
Kalma
lásd: ShabdHangfolyam
Kam
érzéki vágy, egyike a szellemiség öt fő akadályának.

Kanwal
lótusz
Karma
cselekvés és visszahatás; a cselekedetek és azok visszahatásának törvénye; a hajdani gondolatok, szavak és tettek következményei vagy gyümölcsei. A karmának három fajtáját különböztetjük meg:

  • sanchit: összegyűjtött és raktározott karmák, melyek az ismeretlen múltban eredő távoli inkarnációkra vezethetők vissza;

  • prarabdha vagy pralabdha: szerencse, sors vagy végzet, vagyis a sanchit azon része, mely a személy jelenlegi élő mivoltát alkotja. Bármennyire szeretnénk vagy próbálnánk, nem tudunk elmenekülni előle;

  • kriyaman: a jelen élet folyamán megtett új cselekedetek következményei, illetve gyümölcsei. Azok a karmák, melyeket az ember szabadon cselekvő egyénként jelenlegi földi pályafutása és léte alatt hoz létre, ezáltal pozitívan teremtve vagy elrontva jövőjét. 

Kauzális vagy oksági sík
a mesterek szerint a második régió. Más néven a belső test, vagy Bij Sarir. A mentális régiók közül az utolsó.

Kriyaman
lásd: Karma

 

L

 

Lok

hely, vagy helyzet, vagy régió.

M

 

Maha

hatalmas

Maha Sunna
Nagy űr, vagy sötétség. Az a hatalmas régió, ami a Bhanwar Gupha alatt van, olyan sötétséggel van jellemezve, amelyen csak egy szent és az ő tanítványai juthatnak át.
Mastana Ji
Sawan Singh beavatottja, szeretett tanítványa, Ajaib Singh jó barátja.
Mat
irodalmilag: bölcsesség, tanítás, út, vallás, ösvény; azonos hitű emberek csoportja.
Maya
káprázat, illúzió vagy csalás, csalódás; tévedés; nem-valóság; a jelenségek univerzuma; mindazt, ami nem örök, nem valóságos vagy igaz, mayának nevezzük; úgy látszik, mintha lenne, de valójában nincs. Ez az illúzió fátyla, amely Isten látását rejti el tekintetünk elől. Shakti istennő másik neve ugyancsak Maya.
Mentális (értelmi) vagy kauzális (oksági) sík
a fizikai és az asztrális sík fölötti (második) szellemi régió, a jelenségek kútfője.
Muni
irodalmilag: aki hall vagy tapasztal; szent ember, bölcs, hívő.

N

Naam
Név; ugyanaz, mint Shabd, Ige vagy Logos, a halhatatlan Teremtő; Isten cselekvő aspektusa, a primordiális teremtő szó vagy név.
A Naamnak két válfaja van:

  • Varnatmak (ami kimondható vagy kifejezhető, leírható) és

  • Dhunyatmak (ami csak belül hallható mint Nad, Shabd vagy Ige).

A Varnatmak Naam úgy működik, mint egy figyelmeztetés, és a belső Dhunyatmakhoz vezet el, amely valójában nem is szó, hanem erő. Ez az erő a legfőbb Létezőtől ered, és minket hozzá visz vissza.
Nad
lásd: Naam
Namaste
üdvözlés; jelentése: meghajlás, hódolat, tisztelet az emberben levő isteni lélek előtt.
Negatív erő
az elme és az elméletek világában elveszett, de tömegeket befolyásolni képes embereken, úgynevezett "mesterek"-en keresztül működő erő.

lásd: Kal
Nida-i-Ashmani
lásd: Shabd
Hangfolyam
Nirat
a lélek látó képessége.
Nishkam seva
önzetlen szeretetszolgálat.

 

Ö

Összlélek
minden lélek összessége és egyben a többi felett uralkodó egyetlen, teljes és tökéletes lélek: maga Isten, az ő Szentlelke.

 

P

Para vidya
a túlvilág tudománya, vagyis a megvalósított igazság tudása és bölcsessége; a lélek kapcsolata az isteni igazsággal.

Pindi Mind
a lélek, ami a fizikai testet irányítja. A szív közepén, és a szemek között helyezkedik el.
Pir
a muszlinoknál a Mestert nevezik így, ugyanazt jelenti, mint a Guru a hinduknál és szikheknél vagy a Rabbi a régi hébereknél.
Pozitív erő
a Mesterlelkeken keresztül működő isteni erő.
Prana
életerő, esszencia vagyis lényeg; élettel teli levegő; lélegzés. Ellenőrzése, irányítása és szabályozása annak, ami a Pranayamanak nevezett rendszer alapját, kiindulási pontját képezi. A testben levő mozgató áramlat.
Pralabdha, vagy prarabdha
lásd: Karma
Prem
szeretet minden teremtmény iránt - gondolatban, szóban és cselekedetben nyilvánul meg.

 

R

Radha Swami Dayal
Sant Shiv Dayal Singh Ji (lásd: Swami Ji) így nevezte a legmagasztosabb Istenséget;
irodalmilag Swami Urat, Dayal könyörületest és Radha lelket jelent, vagyis: a lélek könyörületes Ura.
Rama
Isten; a mindeneket átható erő; Rama, Ayodhya királyának, Dasarathának fia a Ramayana, India egyik legősibb hősi eposza szerint Vishnu isten egyik testet öltése, inkarnációja.
Ramayana
a legősibb szanszkrit nyelvű epikus költemény, Valmiki, a bölcs írta. A lélek hőskölteménye volt, hívők és keresők számára jelképes formában íródott és utasításokat tartalmazott arra vonatkozóan, hogyan lehet "befelé" lépni. A Tulsi Das által írott Ramayana jóval később keletkezett, és csak akkor érthető a spirituális jelentése, ha az ember a Mestertől megkapja hozzá a kulcsot.
Rishi
irodalmilag: az, aki lát; bölcs.
Ruhani Satsang
Sawan Singh Ji alapította nemzetközi fórum, ahol időről időre a nagy vallások képviselői találkoznak, hogy vallásoktól és nemzetektől függetlenül az emberiséget, mint Isten gyermekeit egy testvériségbe tömörítsék. Központja Delhi, de már az egész világon működnek képviseletei.

 

S

Sach Khand
irodalmilag: az Igaz vagy Örök (Elpusztíthatatlan) Birodalom, ezoterikusan az ötödik szellemi régió; amely Sat Purusha (Isten, az Igaz Úr) fennhatósága alatt áll.

Sahans Dal Kanwal

az ezerszirmú lótusz. Az első régió fővárosa.
Sanchit
lásd: Karma
Sangat
gyülekezet; a Mester beavatottainak együttes neve.
Sant
irodalmilag: szent; egy kegyes vagy szent személy; ezoterikusan a Legmagasztosabb Rendből való Mester, aki elérte az ötödik szellemi régiót, melyet - és az összes többi alatta levőt - Sat Purusha (Isten, az Igaz Úr) kormányoz.
Sant Bani
ezoterikusan: a szent belső Hang, a Shabd; irodalmilag: a Mesterek szent tanítása szóban vagy írásban.
Sant Mat
a szentek ösvénye és tanítása; az isteni tudatra ébredés (Isten önmagunkban való megvalósításának) tudománya, melyet földi életünk alatt gyakorolunk. A legmagasztosabb Teremtőbe való beleolvadás tudománya (mint ahogy egy csepp víz visszatér a tengerbe), mely tudomány csakis egy fizikai alakjában jelen levő igazi Mester vezetése alatt valósítható meg. Mi fizikai formában létezünk, és olyanvalakire van szükségünk, aki szintén fizikai alakot öltött, hogy útbaigazítson, és elvezessen minket ahhoz a belső erőhöz, amely a legfõbb Létezőhöz vezet. Továbbá a Mester jelenléte nélkülözhetetlen, hogy vezessen és óvjon minket szellemi utazásunk ideje alatt. A Sant Mat természetes tudomány, és minden emberi lény teljességgel megvalósíthatja, függetlenül fajtól, színtől vagy hitvallástól. Feltétele minden emberben adott, de a kulcs a Mesternél van, és Ő adja mindazoknak, akiket tanítványként elfogad.
Sant Satguru vagy Satguru
az Igazság Mestere vagy maga az Igazság; a Mester legmagasabbrendű alakja, aki a túlvilágon vezeti és segíti a beavatott lelkét, egyben az a szellemi tanítómester, aki elérte az ötödik régiót. Mindenki, aki elérte az ötödik szellemi síkot, szent, de közülük nem mindenki fogad el követőket vagy nincs kiválasztva tanításra. Jóllehet minden igazi Mester szent, de nem mindegyik szent Satguru.

Sarangi és kingri

indiai húros hangszerek.
Satayam
igazságosság, igazmondás - gondolatban, szóban és cselekedetben.

Sat Lok

az igazság régiója. Ugyan az, mint Sach Khand. Az első örök régió.
Sat Purusha
Sach Khand, az Örök Birodalom Ura, az Igaz Lény vagy Létező; Isten.
Satsang
irodalmilag: igaz szövetség; a külső satsang egy szenttel vagy tökéletes Mesterrel való külső kapcsolat, a belső satsang pedig a lélek kapcsolata a Naammal vagy Shabddal bennünk. A satsang legmagasztosabb formája: elmerülni a Shabdban, és az előírt meditációnak tökéletesen elkötelezettjévé válni. Ha egy gyülekezetet a Mester irányít, az is satsang. Még az Őrá és az ő tanításaira való gondolás is satsang.
Satsangi
a tökéletes Mester beavatottja, tanítványa vagy társa az Igazságnak; csak azok az igazi satsangik, akik hűségesen végzik a szellemi gyakorlatokat, követik a Mester utasításait és e szerint viselkednek mindennapi életükben és a másokkal való kapcsolataikban. 
Sehaj Yoga
lásd: Surat Shabd Yoga
Seva
önkéntes szeretetszolgálat; anyagiakkal, testileg, a tudattal vagy a lélekkel végezhető és végzendő. 
Sevadar
az a személy, aki szeretetből fakadó szolgálatot végez; a szolgáló maga. 
Shabd
Szó, Hang, szellemi Hang, hallható életáramlat, Hangfolyam; a teljes teremtés forrása, mely a szellemi régiókban mint Fény és Hang nyilvánul meg. A Shabd ötféle formája létezik minden emberi lényben, ez a titok, amelyben csak igazi Mester részesítheti az embert. 
Shabd Yoga
lásd: Surat Shabd Yoga
Shakti
szellemi erő; a testben levő torok-chakrát (tudati központot) uraló istennő neve. Shakti egyben Mahamai, a hindu isteni hármasság: Brahma, Vishnu és Shiva magasztos szülője, egyben Maya legmagasabb formája: Maya, Maha maya és Shakti a három fokozat. 
Simran
ismétlés, emlékezés; az öt szent név ismétlését nevezik Simrannak. 
Sraosha
lásd: Shabd
Hangfolyam

Sunna

üresség. Túl minden gonoszságon, és jóságon.
Surat
lélek, tudat, belső figyelem, érzékelő áramlat; mint a testben létező tudat, megfelel a lélek jelenlétének, mert a lelket nevezik suratnak. Egyúttal a lélek azon képessége, amely tud és hall, szemben a lélek másik képességével, amely lát: ez a nirat. 
Surat Shabd Yoga
a Hangfolyam gyakorlása; a Hang (Shabd) és a lélek (Surat) egyesülésének (Yoga) gyakorlása; tehát az a szellemi gyakorlat, amely folyamán a tudat áramlatát az ember a belső Hang meghallására használja, vagyis az elmét és a figyelmet a Hangfolyamhoz kapcsolja. Ha a lélek egyszer elmerül a Shabdban, az a lelket eredetéhez, vagyis Istenhez visszavezeti. 
Swami Ji 

(1818-1878) valódi neve: Seth Shiv Dayal Singh; nagy szent, a Radha Swami (a lélek Ura) vagy másik nevén Sant Mat (a szentek ösvénye) hit, tudomány és filozófia megalapítója. 1808. augusztus 25-én született Agrában, és 1861. januárjában kezdte meg nyilvános működését, miután 17 évet mediációban töltött egy sötét szobában. 1878. június 15-én távozott el ebből a világból. Szerető tanítványi Swami Jinek nevezték el.
Szemközpont (eye center, eye focus) vagy Tisra Til: 
a "harmadik szem" vagy a lélek szeme; a lélek és az elme központja, illetve székhelye az emberi testben, a két szemöldök között és mögött található. A "tizedik kapu"-nak is nevezik, mivel a test kilenc nyílása kifelé, ez az egyetlen viszont befelé vezet.

T

Test kilenc nyílása
a szemek, fülek, orrnyílások, száj és a test két alsó nyílása.
Túlvilág
halál az életben; beavatás, a lélek ettől kezdve akaratlagosan ki tud lépni a testből, és képes a Mester vezetésével a túlvilág, vagyis a különböző szellemi síkok megtapasztalására.

Tribeni
három út, vagy három sugár. Az ebben való fürdés tisztítja meg a lelket, felkészülést ad a tisztán szellemi régiókra.
Trikuti 
a második régió fővárosa, a fény hegyekkel: Mer Sumer és Kailas hegyével. A Brahmandi tudat helye.

 

U

Udgit
lásd:
ShabdHangfolyam
 

V

Vak
lásd:
ShabdHangfolyam
Vihar
megélhetés

Y

Yoga
irodalmilag egyesülést, ezoterikusan pedig szellemi gyakorlatokat, gyakorlást, szellemi értelemben vett meditációt jelent. Minden olyan módszer, ami a lélek Istennel való egyesüléséhez vezet: yoga.
Yoga-erők vagy siddhik
yoga gyakorlása által szerzett varázserők vagy mágikus erők. Szám szerint tizennyolcat ismerünk, közülük az emberfölötti képességek a legnevezetesebbek, vagyis a nyolc tökéletesség. A satsangik óvakodjanak ezektől az erőktől.
Yogi
az a személy, aki a yogát gyakorolja.

A
babajaimalsingh
B
D
H
G
hangfolyam
J
kal
karma
L
K
M
naam
N
nirat
Ö
P
paravidya
R
S
shabd
shakti
suratshabdyoga
swamiji
T
U
V
Y
bottom of page