top of page

A teremtés struktúrája a Sant Mat tanítása szerint

A teremtés végtelenségét a Sant Mat három hatalmas térségre (vagy a három régión belül a második további két részre osztásával négy térségre) osztotta, attól függően, hogy az egyes síkok a tiszta szellemiségen kívül tartalmaznak-e bármilyen finom anyagi minőséget, továbbá, hogy alá vannak-e vetve valamilyen megsemmisülésnek, feloszlásnak, vagy sem. A három nagy teremtési fokozat további kilenc különböző részt, "alsíkot" tartalmaz, amint azt táblázatunk mutatja:1. SAT DESH:

a legfelső, tökéletes, tisztán szellemi térség, az Isteni Igazság, a végső valóság birodalma, ahol nincs halál és meg semmisülés, nincs változás, vagy tökéletlenség. Ez minden világok középpontja és eredője, a Mindenség Urának székhelye.

Jellemző tulajdonságai: a bölcsesség, a szeretet és az erő. Itt a Legfőbb Teremtőt szellemi lények mérhetetlen sokasága veszi körül, részesülvén jelenlétében az örök üdvösség és az elképzelhetetlen dicsőség fenséges örömében. Táplálékuk az ambrózia, a halhatatlanság "kenyere".

A fény, élet és energia eme centrumából árad ki a Hangfolyam, a Logos vagy Shabd, hogy teremtsen, uralkodjon és fenntartsa a teremtett világokat. Az Ige vagy Shabd és a lélek vagy Surat egyaránt az Úr legbelső lényege. Isten maga egyszerre Shabd és Surat, vagyis a Szentháromság Atya-Fiú Szentlélek egyistenségét a Sant Mat Radha Swami-Shabd-Surat egységeként írja le. Radha Swami annyit jelent, mint: a Lélek Ura.

A Sat Desh hatalmas birodalma négy, egymástól alig eltérő síkot tartalmaz. Ezek közül a legfelső az Anami Lok vagy Megnevezhetetlen Régió, mely az Úr, Radha Swami lakhelye, a személytelen, végtelen Istené, az Egyetlené, akit a szikh szent irodalom a Szeretet Óceánjának nevez. A második sík neve: Agam Lok, a Megközelíthetetlen Régió, a harmadik síké pedig Alakh Lok, a Láthatatlan Régió. Ezek szépsége leírhatatlan és emberi szinten felfoghatatlan.

A negyedik sík, ami a lélek igazi otthona, Sach Khand, az Atya Országa. A Mesterszent idáig viszi tanítványát, innen megszűnik felelőssége iránta, mert a lélek egyesül teremtőjével, s többé nem válnak el egymástól. Sach Khand ura Sat Purusha, az Igaz Lény, vagy az Örök Létező, aki innen önnön lényegéhez, Radha Swamihoz, a Szeretet Óceánjához vezeti tovább a lelket.


2. BRAHMAND:

a második, hatalmas régió az okság felettinek vagy értelmen túlinak nevezett sík. Felső két térségét illetően túlnymóan szellemi régió, alsó két térsége azonban szubtilis anyaggal egyre inkább átitatott, ezért alá van vetve változásnak és megsemmisülésnek. Brahmand első és második régióját szellemi-anyagi síknak is hívják, mert mind Bhanwar Gupha (a Forgó Barlang vagy Örvény), mind Daswan Dwar (a Tizedik Kapu - a második régió kilenc "nyitott kapuja" mögötti ország) egykor csupán a nagy megsemmisülésnek vagy szétoszlásnak lesz tárgya, mely mérhetetlenül hosszú idő (megszámlálhatatlan évmilliárdok) után következik be. A megsemmisülést kaotikus sötétség hosszú periódusa követi, melyet egyszer majd új teremtés old fel. Mindkét régió ura: Par Brahm vagy másik nevén: Maha Kal.

Bhanwar Gupha területén a lélek a Teremtőjével való legmélyebb rokonságára ébred rá, mintegy önmaga lényegét ismeri fel itt.

Bhanwar Gupha és Daswan Dwar (utóbbi másik neve Sunna) között van a sötét Maha Sunna, a nagy vákuum vagy intenzív sötétség birodalma, aminek félelmetes "területén" a lélek csak a Mester fénye és a Shabd (Hangfolyam) segítségével juthat át. Daswan Dwarból ered Purusha, a teremtő energia és Prakriti, a természet. Ugyancsak itt találhatók a vallások különböző néven elnevezett Paradicsomai. Lakóik, a halhatatlanság vizén élő áhítatos lelkek (Hansáknak, "hattyúlovagoknak" is nevezik őket) üdvösségben és boldogságban élnek, mégis az idők végén a régióval együtt a nagy megsemmisülésnek vannak alávetve. Daswan Dwarban szabadul meg a lélek a tulajdonságoktól és lényegi sajátosságoktól, valamint a három: a kauzális, az asztrális és a durva anyagi testtől.

Brahmand harmadik régióját Trikutinak (Három Kiválóság), Gagannak (Ég, Menny) vagy oksági és értelmi síknak is nevezik. Minőségét tekintve anyagi-szellemi síkként tartják számon. Ebből a régióból ered Shakti, az alsó teremtések szubtilis anyaga, másik nevén Maya, a világ káprázata, valamint a három guna (tulajdonság) és az öt tattwa (esszencia,lényegi sajátosság), melyek az anyag magasan szubtilis formái. (A gunák: sattwa, rajas, tanvas = harmónia, cselekvés és tehetetlenség vagy sötétség; a tattwák: Akash, Agní, Váyu, Jal és Prithvi = éter, tűz, levegő, víz és föld.)

Trikuti és a további két alsó sík, And (Sahans dal Kanwal~ és Pind ura Brahm, az Egyetemes Elme, akit negatív erőként Kalnak is neveznek. Ő a törvény, a sors és a halál ura, aki gondoskodik arról, hogy a természet kérlelhetetlen törvénye: "ki mint vet, úgy arat", érvényben maradjon. Kal is a Legmagasztosabb Lény, vagyis a Legfőbb Erő kisugárzása és a három alsó világban, a kauzális, az asztrális és a fizikai birodalmakban az isteni akaratot szolgálja. Kal két ereje: a tér és az idő.

Brahmand negyedik és legalsó síkja a Sahans dal Kanwal vagy ezerszirmú lótusz birodalma. Másik nevén Chitakash (Ég) vagy csillagos régió, de elsősorban érzelmi sikként tartják számon. A lélek felfelé haladtában e sík legmagasabb pontján találkozik először a Mester Sugárzó Fényalakjával, a Gurudewel. A halál után a lélek levetvén anyagi testét, az asztrális síkon él tovább finomabb, asztrális testében. A Sahans dal Kanwal három felső síkja a legtöbb földi vallás mennyországa, négy alacsonyabb régiójában pedig a vallások tisztítótüzei és poklai - mindegyikből kettő-kettő találhatók.

Az érzelmi régió visszfénye a Tisra Tilben ("harmadik szem") jelenik meg először, ez a felső világokba vezető út kapuja. A lélek az ember éber állapotában a Tisra Tilben lakozik.


3. PIND:

a legalsó, anyagi sík, melyben a durva fizikai anyagot csak annyi szellemiség hatja át, amely az élethez szükséges. Univerzumok millióit tartalmazza,, mégis terjedelme nem több, mint egy kis csepp a Brahmand-régió hatalmas felületén.

A lélek itt az elme és az anyag foglyaként a fizikai test börtönében él elfeledkezve önmagáról és igazi otthonáról. Az ember az elme közvetítésével fogja fel, látja, hallja, érzékeli és gondolja saját maga és mások létezését. Létének okát, eredőjét és értelmét csak a lélek ismeri, de a lélek tudatossága a harmadik szem mögött elzárva rejtezik.

Minden vallás azt tanítja, hogy az Isten Országa bennünk van, és csak egy avatott vezető, egy Mester - aki Isten Fia - vezethet oda minket kegyelme és szeretete által, miután előzőleg segítségével megtisztult a lelkünk mindentől, ami nem tökéletes és örök. A tisztuláshoz és a Tisra Til felnyitásához szükséges tanítást és Szentlélek- vagy Shabd-erőt a beavatáskor kapja meg a kereső, mely utóbbiban való részesülés csak földi-emberi inkarnáció során válhat lehetségessé. Ezért olyan egyedülálló kegyelem emberként megszületni az anyagi síkon!

bottom of page