top of page

Az okság feletti birodalmakon keresztül vezető ösvény

Amikor a Brahmanda területét elhagyja a beavatott, nagy kiterjedésű belső teret szel át azért, hogy elérhesse a Daswan Dwar okság feletti birodalmát, ahol a kereső léleknek végleg meg kell tisztulnia. A Daswan Dwarban minden fátyol és burkolat levétetik a lélekről, amely így eredeti fényességében ragyog fel. Ezen a hatalmas területen található a halhatatlanság kozmikus tava, a Mansarover vagy Amritsar - a keleti szó használat szerint -, melyben a lélek megfürdik. Most, hogy utolsó tisztátalanságaitól is megszabadult, a lélek a Szeretet Legfőbb Urával való áldott egyesülésre vágyakozik. Erről a csodálatos birodalomról így írt Guru Nanak:


"Ezután az Eksztázis Birodalma következik, hol az Ige elbűvölően szól;

Minden, ami itt megteremtődött, csodásan különös és leírhatatlan;

Aki megpróbálja leírni, annak bolondságáért vezekelnie kell.

Itt az elme, az érvek s az értelem köddé párolognak, az Én (Self) önmagává válik, végleg elnyervén az istenek és a bölcsek belátását." JAP JI


Guru Nanak szerint a szent zarándoklat egyetlen igazi helye Amritsar szellemi tava volt, amely a hindu, keresztény, muszlini, szikh emberben, hívőben és hitetlenben egyaránt belül rejtezik. Ez a szellemiség kozmikus központja, ahol a kereső lélek feloldást nyerhet bűnei alól. Kevés az a világvallás, mely az okság feletti birodalomban ered, de ezek is kivételt képeznek az általános szabály alól, mert a legtöbb társadalmi hit az ok sági birodalomból származik, melynek Kal vagy Brahm (különböző neveken szerepelve) a legfőbb istensége. Valóban csekély azoknak a misztikusoknak és tanítványaiknak száma, akik e kifinomult síkra felemelkednek, hol a szellem különböző mértékben keveredik a szubtilis anyaggal. Daswan Dwar egész kozmikus területe nyolcszirmú lótusz alakjában látható, és a földi húros hangszerek hangjaira emlékeztető isteni harmóniák hatják át. Azonban itt sem megfelelő semmiféle összehasonlítás vagy párhuzam, mert a mi fizikai síkunk muzsikájának hangjai egyáltalán nem hasonlíthatók a Határtalan Zene, az Anahad Shabd (Szüntelenül Hangzó, Rendíthetetlen Hang) nagyságához, amely ebben az emelkedett birodalomban vég nélkül szól.   Az Amritsar szellemi tava Tribeni néven is ismert, mint a szellemi energiák három folyójának egyesülése. A szeretet, fény és erő e három kozmikus folyama a Legfőbb Úrtól ered, hogy táplálja és fenntartsa a világegyetemek világegyetemét. Ez a szentség igazi szentélye, ahol a kereső lélek a tóban vett tisztító fürdő után makulátlanná vagy halhatatlanná válik. A lélek immár kiemelkedett oksági, asztrális és anyagi burkaiból, az elme és anyag három alsó területének egyik minőségével sem rendelkezik többé. A sugárzó és fénylő, szeplőtelen lélek most tizenkét nap fényével ragyog. Nem kell többé az alsó síkokban újra megtestesülnie, hacsak a Legfőbb Úr nem utasítja erre. Megízlelte a Határtalan Zene nektárját és teljes bepillantást nyert a teremtés valódi természetébe. A Daswan Dwar birodalmában a megszabadult lélek már teljességgel felismeri, hogy a szeretet lényegéből, magának a Szeretet Legfőbb Urának lényegéből való. A lélek most igazán megtudja, hol lakozik a Legfőbb Úr, és leghőbb vágya, hogy Vele tökéletes egységre jusson. A tudatosságnak ezen állapotáról állították az avatott misztikusok, hogy senki sem nevezhető igazán istenhívőnek, ha ezt az Isten-lényeget nem valósította meg önmagában. Míg ez a nagy megvalósulás meg nem történik, addig a kereső szentek és bölcsek tanúságtételére hagyatkozik. A világ legtöbb írása lejegyzett ilyen tanúságtételeket, de a szent könyvek olvasása sok értelemben bármennyire kívánatos is - sosem adhatja az egyénnek a Legfőbb Úr tudatos ismeretét és megtapasztalását. A külsődleges szellemi gyakorlatokra utalva és azokat a belső kereséssel összehasonlítva mondta Guru Nanak:


"A zarándoklat, a szigorú mértékletesség, a könyörületesség, a jótékonyság és az alamizsnaosztás értéke meg szűnik, amikor valaki hozzáfér a Tilhez -a harmadik szemhez; A szent Ige -áhítattal telt szívvel történő -gyakorlása és a vele való egyesülés a rejtett szellemi birodalmakba bejuttat, a belső szent forrásnál lemosva a bűnök szennyét." JAP JI  


Amikor a lélek a belső szent forrásban, az Amritsar tavában megfürdött, más tiszta lelkek társaságához csatlakozik, akiket az ezoterikus irodalom hansákként (hattyúkként) ismer, és élvezi e birodalom csodálatos és elbűvölő szépségeit. Aztán a Daswan Dwar magasabb szintjeire emelkedik a lélek, és egy bizonyos ponton jobb oldalt megpillantja az izzó, tizenkét szirmú lótuszvirág alakzatát mutató Elképzelhetetlen Sziget-Királyságot (az Achint Dipet), illetve bal oldalt a maga pompázatos tízszirmú lótuszvirág alakzatával az Áldott Területet (Sehaj Dipet). Ezután a sötétség területét, a borzalmas Tibar Khand vagy Maha Sunna első előcsarnokát éri el a lélek. A teremtés legezoterikusabb tudása adatik meg a léleknek a Maha Sunna előcsarnokában. Csak e magas szinten adható át ez az ismeret, melyet soha nem lehet a teremtés alsóbb síkjain felfedni sem beszélt, sem írott szavakkal. Mikor ezt a tudást magába szívta a lélek, elkezdi átszelni a nagy Maha Sunnát, mely a kimondhatatlan sötétség hatalmas üressége. Ebben a komor térségben a Negatív Erő legmagasabb formája, Maha-Kal milliárdnyi ijesztő akadályt helyezett el a kereső lélek útjába. Csak az a lélek, aki egy avatott misztikus segítségével már egyszer keresztezte ezt a fekete űrt, képes ettől kezdve tetszése szerint, szabadon átkelni a Maha Sunnán. Számtalan, tizenkét nap fényével sugárzó lélek lakozik e térség ben, de képtelenek a hely fogságából kiszabadítani magukat; mert ha a lélek mégoly nagy fénnyel rendelkezik is, ez a pokoli sötétség annyira megbénítja, hogy nem tud a fekete ürességen keresztülhaladni a legmagasabb rendű avatott misztikus kegyes jóindulata nélkül. Mielőtt a Maha Sunnát átszelő utazását megkezdené a lélek, olyan négy titkos szellemi terület létezéséről értesül, amelyekről nyilvános tanításaikban az avatott misztikusok nem tesznek említést. E titkos területek a keleti szóhasználatban bandivannak ismert legmagasabb szellemi rabok síkjai. Ezek a foglyok nem esnek semmilyen korlátozás alá saját birodalmaik határain belül, de azokon túl nem utazhatnak. Némelyikük lát néha egy avatott misztikus társaságában felfelé emelkedő lelket, akit megkérnek, járjon közben értük, hogy ők is magasabb szellemi birodalmakba juthassanak fel. Ilyen kérésnek csak az avatott misztikus engedhet - amennyiben úgy látja helyesnek -, mivel ő a lélek számára az a nélkülözhetetlen vezető, aki a Maha Sunna kiterjedt sötét ürességén és más titkos területeken keresztül veszélytelen utazást biztosít. A Maha Sunnán túl - ahogy a lélek tovább emelkedik - öt hatalmas, egyenként növekvő fontosságú szellemi birodalom következik. Ezek közül a legalsó a Bhanwar Gupha (Örvénylő Barlang), amely az utolsó térség a szellem igazi hazájába, a Legfőbb Úr birodalmába való megérkezés előtt. Amint a lélek megközelíti a Bhanwar Gupha elmondhatatlan területét, négy hangfolyam dallamát hallja, melyek láthatatlan forrásokból törnek elő. Egy kozmikus dallam uralkodik a többi fölött, és azt a lélek kimondhatatlanul és leírhatatlanul gyönyörűségesnek találja. A lélek öt tojás alakú világmindenséget is megpillant, melyek mindegyike más kozmikus teremtések makrokozmosza. Ezen kozmikus rendszerek egy-egy uralkodó színben pompáznak, mint sárga vagy zöld, és mindegyiküket áthatja egy nagy, Brahmhoz hasonlatos szellem, aki egyben uralja is azokat. Ezekkel a térségekkel összehasonlítva az okság birodalma alatti egész világegyetem annyira lényegtelen, mint egy porszem.

bottom of page